Czynniki ryzyka społecznego i kapitał własny w płatnościach Medicare

Medicare stopniowo przechodzi od opłat opartych na woluminie za usługi do modeli płatności opartych na wartości, w tym odpowiedzialnych organizacji opiekuńczych, płatności pakietowych opartych na epizodach oraz kar dla szpitali o względnie wysokich stawkach readmisji Medicare.1 Modele te zazwyczaj zapewniają premie finansowe lub kary związane z wydajnością i jakością opieki, przenosząc tym samym większe ryzyko finansowe na szpitale, grupy medyczne i innych dostawców. Poprzez system gwiazdek, bonusy są również dostarczane do wysokiej jakości planów zdrowotnych w programie Medicare Advantage. Coraz więcej badań wskazuje, że społeczne czynniki ryzyka, w tym niska pozycja społeczno-ekonomiczna (jak wskazano, na przykład, na podstawie poziomu dochodów lub wykształcenia), rasy mniejszościowej lub pochodzenia etnicznego, niższy stopień akulturacji, orientacji seksualnej mniejszości lub tożsamości płciowej, ograniczone stosunki społeczne i życie w pojedynkę lub w ubogim sąsiedztwie wpływa na wyniki zdrowotne.2 Te ustalenia stanowią problem dla dostawców usług opieki zdrowotnej i decydentów, ponieważ beneficjenci Medicare z takimi czynnikami ryzyka społecznego często koncentrują się na podgrupie dostawców, w szczególności w śródmiejskich lub wiejskich społecznościach. oraz w niektórych planach Medicare Advantage.
Bez uwzględnienia takich czynników ryzyka, raportowanie jakości produktów Medicare i programy płatności, które finansowo wynagradzają lub sankcjonują świadczeniodawców opieki zdrowotnej zgodnie z wynikami zdrowotnymi ich pacjentów, będą zaniżać jakość opieki zapewnianej przez klinicystów i organizacje, które nieproporcjonalnie obsługują te populacje i dostarczają mniej zasobów dostawcy bezpieczeństwa. Ponieważ ci usługodawcy mają większe szanse obsługić pacjentów nieubezpieczonych i objętych ubezpieczeniem Medicaid, często są oni mniej dobrze finansowani na początku niż dostawcy dbający o większą proporcję pacjentów ubezpieczonych komercyjnie. Aby osiągnąć cele modeli płatności opartych na wartości w celu poprawy jakości i kontroli kosztów, przy jednoczesnym zwiększeniu równości w opiece zdrowotnej i poprawie wyników dla pacjentów znajdujących się w trudnej sytuacji, płatnicy muszą zachować ostrożną równowagę między dostosowaniem płatności i środków jakości oraz zachowaniem zachęt do poprawy opiekę nad tymi pacjentami.
W odpowiedzi na ustawę o poprawie opieki po transformacji opieki (IMPACT) z 2014 r. Asystent sekretarza ds. Planowania i oceny (ASPE) Departamentu Zdrowia i Opieki Społecznej zlecił komitetowi krajowych akademii nauk, inżynierii i medycyny – na którym służyliśmy – określić kryteria, które można by zastosować przy określaniu, które czynniki statusu społeczno-ekonomicznego powinny być uwzględniane w systemach pomiaru i płatności Medicare 2.
W raporcie końcowym opublikowanym w styczniu 2017,2 r. Komitet krajowych akademii przedstawia kryteria określające te czynniki i omawia metody promowania uczciwości wobec usługodawców, utrzymując jednocześnie lub wzmacniając zachęty do poprawy opieki nad pacjentami znajdującymi się w niekorzystnej sytuacji. Komitet określił cztery podstawowe cele rozliczania społecznych czynników ryzyka w programach płatności Medicare: w celu zmniejszenia różnic w dostępie, jakości i wynikach; w celu poprawy jakości i efektywnej opieki dla wszystkich pacjentów; promowanie uczciwej i dokładnej sprawozdawczości; i sprawiedliwie wynagradzać dostawców.
Od 2006 r. Płatności Medicare Advantage na plany zdrowotne zostały skorygowane o ryzyko w przypadku diagnoz klinicznych, które mają wpływ na koszty i wyniki
[hasła pokrewne: dom starcow, endometrioza w bliźnie po cesarce operacja, Fitolizyna ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: alprazolam endometrioza w bliźnie po cesarce operacja Fitolizyna