Kwas retinowy i trójtlenek arsenu na ostrą białaczkę promielocytową AD 6

Nie było istotnych różnic w charakterystyce wyjściowej między dwiema kohortami. Rozmieszczenie pacjentów, w tym przyczyny wykluczenia, przedstawiono na rycinie 2. Terapia indukcyjna
Łącznie 77 pacjentów w grupie tritlenku arsenu ATRA i 79 pacjentów w grupie chemioterapeutycznej ATRA można było ocenić pod kątem odpowiedzi na terapię indukcyjną. Pełną remisję hematologiczną uzyskano u wszystkich 77 pacjentów w grupie tritlenku ATRA-arsen (100%) oraz u 75 z 79 pacjentów w grupie chemioterapeutycznej ATRA (95%) (P = 0,12). Mediana czasu do całkowitej remisji hematologicznej wynosiła 32 dni (zakres od 22 do 68) w grupie tritlenku ATRA-arsen i 35 dni (zakres od 26 do 63) w grupie chemioterapeutycznej ATRA (p = 0,61). Czterech pacjentów z grupy chemioterapii ATRA zmarło podczas terapii indukcyjnej: 2 z zespołu różnicowania, z udaru niedokrwiennego i z odoskrzelowego. Wczesna terapia indukcyjna została zakończona na wczesnym etapie u 2 pacjentów w grupie tritlenku ATRA-arsen: w z powodu dużego naruszenia protokołu, aw drugim z powodu znacznego wydłużenia odstępu QTc i zaburzeń elektrolitowych w dniu 3. Obaj ci pacjenci mogliby zostać poddani ocenie dla odpowiedzi molekularnej po konsolidacji podano protokół; w związku z tym włączono je do analizy zamiaru leczenia (patrz poniżej).
Zespół różnicowania, w tym postaci umiarkowane i ciężkie 34, rozwinął się u 15 pacjentów w grupie tritlenku ATRA-arsen (19%) iu 13 pacjentów w grupie chemioterapeutycznej ATRA (16%) (P = 0,62). Zespół ciężkiego różnicowania wystąpił u 10 pacjentów (5 [6%] w każdej grupie, p = 0,99) i zakończył się zgonem u 2 pacjentów przypisanych do chemioterapii ATRA.
Leukocytoza, zdefiniowana jako liczba białych krwinek większa niż 10 × 109 na litr, rozwinęła się podczas terapii indukcyjnej u 35 z 74 pacjentów w grupie tritlenku ATRA-arsen (47%) iu 19 z 79 pacjentów w grupie chemioterapeutycznej ATRA (24%) (P = 0,007). Wszystkie przypadki zostały pomyślnie opanowane za pomocą terapii hydroksymocznikiem, zgodnie z zaleceniami protokołu.
Terapia konsolidacyjna
Łącznie 146 z 152 pacjentów w pełnej remisji hematologicznej przystąpiło do leczenia konsolidacyjnego. Dwóch pacjentów z grupy chemioterapeutycznej ATRA nie otrzymało terapii konsolidacyjnej z powodu działania toksycznego na serce i utraty aktywności po leczeniu. Oprócz 2 pacjentów, którzy przerwali protokół podczas terapii indukcyjnej, 2 dodatkowych pacjentów w grupie tritlenku ATRA-arsen zostało zdjętych z protokołu po terapii indukcyjnej z powodu efektu toksycznego (powtarzający się częstoskurcz) i istotnego naruszenia protokołu. Jednak pacjent z naruszeniem protokołu może zostać oceniony pod kątem pierwotnego punktu końcowego.
Czterech pacjentów zmarło podczas terapii konsolidacyjnej (trzy w grupie chemioterapeutycznej ATRA i jedna w grupie tritlenku ATRA-arsen)
[przypisy: cyprofloksacyna, RTG panoramiczne, blachodachówki gontopodobne ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: blachodachówki gontopodobne cyprofloksacyna RTG panoramiczne