Śmiertelność długoterminowa po badaniu przesiewowym w kierunku raka jelita grubego AD 4

Coroczne i dwuletnie badania przesiewowe z zastosowaniem testów na obecność okultystów w kale zmniejszyły śmiertelność z powodu raka okrężnicy i odbytnicy; względne ryzyko zgonu z powodu raka jelita grubego wynosiło 0,68 (przedział ufności 95% [CI], 0,56 do 0,82) z corocznym badaniem przesiewowym i 0,78 (95% CI, 0,65 do 0,93) z dwuletnim badaniem przesiewowym (rys. i tabela oraz ryc. S2, S3 i Oszacowanie względnego ryzyka zgonów z powodu raka jelita grubego dla połączonych grup przesiewowych (rocznych i dwuletnich) w porównaniu z grupą kontrolną wynosiło 0,73 (95% CI, 0,62 do 0,85). Skorygowane względne szacunki względnego ryzyka zgonu z powodu raka okrężnicy i odbytu w grupach przesiewowych z oceną roczną i dwuletnimi przesiewowymi wynosiły odpowiednio 0,65 (95% CI, 0,52 do 0,80) i 0,76 (95% CI, 0,61 do 0,95). Rysunek 2. Rysunek 2. Skumulowana śmiertelność z wszystkich przyczyn. Skumulowana śmiertelność z wszystkich przyczyn została oceniona na podstawie szacunków Kaplana-Meiera, ocenianych w miesięcznych punktach czasowych. Przedstawiono również szacunki punktowe i 95% przedziały ufności po 30 latach.
Roczne lub dwuletnie badania przesiewowe z zastosowaniem testów na krew utajoną w kale nie miały widocznego wpływu na śmiertelność z jakiejkolwiek przyczyny. Względne ryzyko zgonu z jakiejkolwiek przyczyny wynosi 1,00 (95% CI, 0,99 do 1,01) z rocznym badaniem przesiewowym, 0,99 (95% CI, 0,98 do 1,01) z dwuletnim badaniem przesiewowym i 1,00 (95% CI, 0,98 do 1,01) z rocznym badaniem przesiewowym i dwuletnie skriningowane kombinacje (rysunek 2 i tabela 1). Nie zaobserwowano wpływu na zgony z przyczyn innych niż rak jelita grubego; względne ryzyko zgonu z przyczyn niezwiązanych z rakiem jelita grubego wynosi 1,00 (95% CI, 0,99 do 1,02) z corocznym badaniem przesiewowym, 1,00 (95% CI, 0,98 do 1,01) z dwuletnim badaniem przesiewowym i 1,00 (95% CI, 0,99 do 1,01 ) w połączeniu z rocznym i dwuletnim skriningiem (ryc. S5 w dodatku uzupełniającym). Przyczyny śmierci podano w tabeli S1 w dodatkowym dodatku.
Analizy podgrup
Ryc. 3. Ryc. 3. Względne ryzyko zgonu z powodu raka jelita grubego w zależności od wieku i płci. Względne ryzyko zgonu przedstawiono dla grupy badań rocznych (panel A), grupy z dwuletnimi badaniami przesiewowymi (panel B) i dwóch grup łącznie (panel C). Szacunki i przedziały ufności dla względnego ryzyka są oparte na szacunkach Kaplana-Meiera i szacunku wariancji Greenwood.11 Kwadraty są wyśrodkowane na szacunkach punktowych, z poziomymi paskami wskazującymi 95% przedziały ufności.
Rycina 3 pokazuje liczbę uczestników, którzy przeszli randomizację, liczbę osób zmarłych na raka jelita grubego i względne ryzyko dla podgrup wieku i płci, zgodnie z każdą grupą badawczą i połączonymi grupami kontrolnymi. Wykresy skumulowanej śmiertelności z powodu raka jelita grubego i odpowiadających im względnych zagrożeń dla podgrup przedstawiono na rys. S6 i S7 w dodatkowym dodatku
[przypisy: aflibercept, bezdechy nocne leczenie, blachodachówki gontopodobne ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: aflibercept bezdechy nocne leczenie blachodachówki gontopodobne