Posts Tagged ‘ortopeda Wrocław’

Kwas retinowy i trójtlenek arsenu na ostrą białaczkę promielocytową AD 8

Wednesday, April 18th, 2018

Prawdopodobieństwo całkowitego 2-letniego przeżycia wyniosło 99% (95% CI, od 96 do 100) w grupie tritlenku arsenu ATRA i 91% (95% CI, 85 do 97) w grupie chemioterapii ATRA (P = 0,02). Dwuletnia przeżywalność bez choroby wynosiła 97% (95% CI, 94 do 100) w grupie tritlenku arsenu ATRA i 90% (95% CI, 84 do 97) w grupie chemioterapii ATRA (P = 0,11 ). Dwuletnia skumulowana częstość nawrotów wynosiła 1% (95% CI, 0 do 4) w grupie tritlenku arsenu ATRA i 6% (95% CI, 0 do 11) w grupie chemioterapii ATRA (P = 0,24) . Szacunkowe wyniki przedstawiono na rysunku 3. …read more

Kwas retinowy i trójtlenek arsenu na ostrą białaczkę promielocytową AD 6

Wednesday, April 18th, 2018

Nie było istotnych różnic w charakterystyce wyjściowej między dwiema kohortami. Rozmieszczenie pacjentów, w tym przyczyny wykluczenia, przedstawiono na rycinie 2. Terapia indukcyjna
Łącznie 77 pacjentów w grupie tritlenku arsenu ATRA i 79 pacjentów w grupie chemioterapeutycznej ATRA można było ocenić pod kątem odpowiedzi na terapię indukcyjną. Pełną remisję hematologiczną uzyskano u wszystkich 77 pacjentów w grupie tritlenku ATRA-arsen (100%) oraz u 75 z 79 pacjentów w grupie chemioterapeutycznej ATRA (95%) (P = 0,12). …read more

Kwas retinowy i trójtlenek arsenu na ostrą białaczkę promielocytową AD 5

Wednesday, April 18th, 2018

Solidność wyników została potwierdzona za pomocą analizy wrażliwości, która obejmowała wszystkie odpowiednie scenariusze dla pacjentów, których nie można było ocenić, przy założeniu słabego wyniku dla wszystkich pacjentów, korzystnego wyniku dla wszystkich pacjentów lub złego wyniku dla wszystkich pacjentów. pacjenci z grupy tritlenku ATRA-arsen i pozytywny wynik dla osób z grupy chemioterapeutycznej ATRA. Zakończyliśmy analizę czasu przeżycia wolnego od zdarzeń porównując krzywe Kaplana-Meiera, biorąc pod uwagę czas do niepowodzenia leczenia i utratę obserwacji. Logarytm redukcji poziomów transkrypcji PML-RARA oceniano za pomocą testu Manna-Whitneya. …read more

Kwas retinowy i trójtlenek arsenu na ostrą białaczkę promielocytową AD 2

Wednesday, April 18th, 2018

Synergia trójtlenku arsenu i ATRA, która wiąże się z resztą RARA PML-RARA, została wykazana zarówno na poziomie biologicznym, jak i klinicznym.17-21 Trójtlenek arsenu z ATRA lub bez niej okazał się bardzo skuteczny w pilotażowych badaniach z udziałem pacjentów z nowo zdiagnozowanym APL.22-25. Badania te wykazały również zmniejszoną toksyczność hematologiczną w porównaniu z ATRA i chemioterapią. Jednak badania wykorzystujące takie podejścia oparte na arsenach polegały głównie na ocenach jednoośrodkowych z względnie ograniczoną obserwacją. Ponadto wyniki były znacznie gorsze u pacjentów z chorobą wysokiego ryzyka, powszechnie definiowanych jako osoby z początkową liczbą białych krwinek większą niż 10 × 109 na litr.26
W tym badaniu z randomizacją porównaliśmy skuteczność i toksyczność standardowej ATRA z chemioterapią z ATRA i trójtlenek arsenu u pacjentów ze świeżo zdiagnozowanym APL o niskim lub średnim poziomie ryzyka. …read more