Wpływ hamowania krążenia za pomocą kangreloru podczas PCI na zdarzenia niedokrwienne AD 7

Analiza podgrupy wyjściowego punktu końcowego skuteczności. Rasa została zgłoszona przez siebie. CHF oznacza zastoinową niewydolność serca, zawał mięśnia sercowego MI, zespół ostrej choroby niedokrwiennej z uniesieniem odcinka NSTE-ACS, zespół tętnic obwodowych PAD, PCI przezskórną interwencję wieńcową, zawał mięśnia sercowego STEMI z uniesieniem odcinka ST oraz przejściowy atak niedokrwienny TIA. Zmniejszenie głównego punktu końcowego skuteczności kangreloru było spójne w wielu podgrupach, bez znaczących interakcji z wyjściowymi zmiennymi, z wyjątkiem statusu w odniesieniu do historii choroby tętnic obwodowych (Figura 3). Korzyść z kangreloru była podobna u pacjentów ze STEMI, z ostrym zespołem wieńcowym bez uniesienia odcinka ST oraz u pacjentów ze stabilną dusznicą bolesną. Nie było różnicy w efektach leczenia między pacjentami w Stanach Zjednoczonych a pacjentami z innych krajów (P = 0,26).
Zgodnie z protokołem pacjenci otrzymali dawkę nasycającą klopidogrelu lub placebo po nakreśleniu ich anatomii wieńcowej. Większość pacjentów otrzymała dawkę nasycającą przed rozpoczęciem PCI (63,4%). Pozostali pacjenci otrzymali dawkę nasycającą w laboratorium cewnikowania przed wykonaniem PCI (6,4%), w ciągu godziny po zakończeniu PCI (30,1%) lub ponad godzinę po zakończeniu PCI (0,1%). Nie stwierdzono istotnej różnicy w wpływie kangreloru na pierwotny punkt końcowy pomiędzy pacjentami, którzy otrzymali dawkę nasycającą bezpośrednio przed PCI (iloraz szans, 0,80; 95% CI, 0,64 do 0,98) a tymi, którzy otrzymali ją podczas PCI lub po jego zakończeniu (kursy współczynnik 0,79; 95% CI, 0,59 do 1,06) (P = 0,99 dla interakcji). Podobnie, nie było istotnej różnicy w wpływie kangreloru na pierwotny punkt końcowy pomiędzy pacjentami, którzy otrzymali dawkę nasycającą 600 mg klopidogrelu (74,4% populacji) a tymi, którzy otrzymali dawkę nasycającą 300 mg (25,6%). populacja): iloraz szans dla pierwotnego punktu końcowego z kangrelorem wynosił 0,77 (95% CI, 0,63 do 0,94) z dawką nasycającą 600 mg i 0,84 (95% CI, 0,62 do 1,14) z dawką nasycającą 300 mg (P = 0,62 dla interakcji). Protokół wymagał co najmniej 2 godzin infuzji leku; mediana czasu trwania wlewu w grupie kangreloru wynosiła 129 minut (odległość międzykwartylowa, od 120 do 146); czas trwania infuzji był podobny w grupie klopidogrelu (w której pacjenci otrzymywali wlew placebo). Analiza podgrup wykazała podobny wpływ kangreloru u pacjentów, którzy otrzymywali wlew przez 129 minut lub krócej (iloraz szans, 0,85, 95% CI, 0,68 do 1,07) oraz ci, którzy otrzymywali wlew przez ponad 129 minut (iloraz szans, 0,72 ; 95% CI, 0,56 do 0,92) (P = 0,31 dla interakcji).
Ponieważ częstość pierwotnego punktu końcowego bezpieczeństwa, ciężkie krwawienie zdefiniowane przez GUSTO, była bardzo niska, ciężkie krwawienie według kryteriów GUSTO połączono z umiarkowanym krwawieniem w celu zapewnienia większej liczby zdarzeń w celu analizy potencjalnych interakcji międzygrupowych.
[hasła pokrewne: bezdechy nocne leczenie, cyjanokobalamina, prometazyna ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: bezdechy nocne leczenie cyjanokobalamina prometazyna